Het auteursrecht inzake de website en van de informatie op de website behoort, tenzij expliciet anders vermeld, toe aan de Koninklijke Belgische Vereniging voor Oto-Rhino-Laryngologie, Gelaat- en Halsheelkunde, hierna vernoemd de Vereniging.
Alle rechten betreffende de website zijn voorbehouden. Niets van het gepubliceerde materiaal mag worden gereproduceerd, opgeslaan in een retrieval systeem, gekopieerd of doorgestuurd naar derde partijen, in om het even welke vorm of door om het even welk middel, elektronisch, mechanisch, via fotokopie, opname of andere, behalve voor persoonlijk gebruik, zonder geschreven toestemming van de houder van het auteursrecht.

Elke persoon die een ongeoorloofde handeling stelt in relatie tot het
voorwerp van het auteursrecht, kan in aanmerking komen voor
strafrechtelijke vervolging, civielrechtelijke schadeclaims of andere (neven)vorderingen in de zin van Boek XV van het Wetboek Economisch Recht.

De informatie vermeld op deze website is enkel bedoeld om u een globaal overzicht en algemene indruk te geven van de medische procedures uitgevoerd in NKO.  De Vereniging heeft het recht de informatie op deze website te wijzigen zonder voorafgaande melding.  Onder geen enkel beding kan de Vereniging verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud op deze website noch voor het al dan niet rechtmatig gebruik van de website (bv. hackers) noch kan deze verantwoordelijk gesteld worden voor de al dan niet correcte informatie vermeld op deze website (bv. incorrecte informatie betreffende de aard en het verloop van allerhande medische procedures, en van beschreven nevenwerkingen bij procedures).  

Op deze website zijn er links naar andere websites. Onder geen enkel beding kan de Vereniging verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van of het nog bestaan van de vermelde gelinkte websites.  Beweringen en opinies, zoals die tot uiting komen in artikelen en mededelingen op de website, mogen enkel worden toegeschreven aan de persoon van de auteur(s) en kunnen niet zonder meer en automatisch gelden als een stellingname van de redactie, de webmaster of de internetprovider.

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer hierbij de nadrukkelijke raad verstrekt onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz.. De Vereniging kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.

Vragen in specifieke rubrieken (blogs) worden niet beantwoord door artsen. De redactie heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de ingebrachte vragen en antwoorden. Dit systeem heeft niet de bedoeling om een bezoek aan een arts te vervangen, maar is bedoeld als contact met lotgenoten. De nadrukkelijke raad wordt u gegeven om met uw individuele medische klacht in ieder geval ook contact op te nemen met uw behandelende arts of huisarts.