covid

Geachte Collegae,


De laatste tijd hebben heel wat collega's advies gevraagd aan de Belgische beroepsvereniging en Belgische wetenschappelijke vereniging in verband met de exit fase en het her-opstarten van de chirurgische activiteiten. 

Een werkgroep welke de twee verenigingen vertegenwoordigd is opgericht en heeft verschillende malen vergaderd via tele-conferentie. 

De beslissingen genomen door de overheid betreffende het hervatten van de activiteiten werden u gemeld via de pers en zendingen uitgaande van de FOD Volksgezondheid, het RIZIV en de Orde der Geneesheren.

Vanaf  deze week zullen ook niet-dringende chirurgische NKO-ingrepen toegelaten worden, mits enkele voor de hand liggende voorzorgsmaatregelen en de mogelijkheid om te reageren in geval van heropflakkering van de pandemie in de komende dagen. 

In de acute fase of in geval van een nieuwe opflakkering kan de referentielijst van urgente ingrepen van het VBS als leidraad gevolgd worden. 

In de heropstart- en exit fase zullen voornamelijk de geest van collegialiteit en het gezond verstand moeten primeren. Voor diegenen onder ons die in een ziekenhuis werken, zullen de instructies van het ziekenhuis strikt dienen te worden nageleefd .

 

Een pre-operatieve PCR test wordt ten stelligste door beide verenigingen aanbevolen, terwijl beeldvorming van de thorax laagdrempelig kan worden gebruikt t.t.z. bij het minste vermoeden of bij vrees voor complicaties. 

 

De organisatie van de hervatting van de chirurgische activiteiten welke voorgesteld wordt door de twee verenigingen is als volgt:

best worden eerst meer dringende ingrepen gepland, gevolgd door electieve ingrepen die al langer op de wachtlijst staan. 

Zoals herhaald werd in het schrijven van het ministerie, het RIZIV en de Orde der Geneesheren, dient de prioriteitslijst in eer en geweten te worden opgesteld en bij twijfel afgetoetst met collega's. Ook dient rekening gehouden te worden met de bezettingsgraad van het ziekenhuis en de mogelijkheid van een COVID-heropflakkering waardoor sommige ingrepen terug dienen uitgesteld te worden. Uw patiënten worden van deze mogelijkheid best verwittigd.


Wat betreft het tekort aan beschermingsmateriaal werden onze verenigingen hierover ook aangesproken en gevraagd zich te engageren in groepsaankopen. Aangezien beide verenigingen niet over de technische middelen beschikken om over de kwaliteit van het geleverd materiaal te kunnen waken kunnen zij hier niet op ingaan.  Daarentegen wordt wel een lijst van leveranciers bijgehouden welke niet volledig is, doch wel up-to-date blijft.  Bij eenvoudige vraag aan onze respectievelijke secretariaten, kan deze lijst u persoonlijk worden toegestuurd via mail. 


De presentatie  "ordered exit" werd door Dr. R. Kuhweide aangevuld met nieuwe informatie welke toegestuurd werd naar de wetenschappelijke vereniging en de beroepsvereniging. Deze bijdragen worden ten stelligst gewaardeerd door onze werkgroepen die ze verzamelen en bundelen.

Hoedanook wensen wij U ten stelligst te blijven aanbevelen om uzelf, uw personeel en uw patiënten maximaal te beschermen. De uitgang uit het lockdown zal bijzonder gevaarlijk zijn voor ons allen en wij moedigen U aan om hierbij bijzonder waakzaam en voorzichtig te blijven.

Met collegiale groeten,

Prof. Th. Somers
Voorzitter KBV NKO-HHH
Dr. Frans Indesteege
Voorzitter Belgische Beroepsvereniging NKO-HHH
Prof. JB. Watelet
Afgevaardigde bestuurder KBV NKO-HHH


UPDATE 28-4-2020

Geachte Collegae,

De recente evoluties in de Covid-19 pandemie lijken er op te wijzen dat we de piek-periode voorbij zijn en dat we ons stilaan naar een exit periode begeven. Wij mogen hopen dat wij vanaf 4 mei gradueel naar een nieuw aangepast professioneel leven als NKO artsen zullen mogen uitkijken. Wij zijn ons wel bewust dat onze NKO-praktijk nog geruime tijd beïnvloed zal worden door de aanwezigheid van het corona-virus. Een amerikaanse collega deed opmerken dat "zijn praktijk in één week tijd drastischer veranderd was dan in zijn 28 jaren beroepsuitoefening" (New Engl. J. April 2020).

Aangezien een onvoldoende graad van immunisering  van de bevolking tegen het corona-virus (heden nog onder 5%) een volledige terugkeer naar een volstrekte normaliteit verhindert, dienen wij onze patiënten en het medisch personeel maximaal verder te beschermen. Wij moeten er ook op waken dat de non-Covid patiënten kunnen blijven geholpen worden en geen collaterale slachtoffers worden van deze pandemie.

De Belgische NKO beroepsvereniging en de Belgische wetenschappelijke NKO vereniging hebben voor U een "ordered exit" procedure opgesteld welke gebaseerd is op: de huidige kennis van de pandemie, initiatieven genomen in het binnen- en  buitenland en de maatregelen genomen door de nationale veilgheidsraad.

Een nieuwe afzonderlijke presentatie "ordered exit"  werd opgesteld welke U advies verleent hoe,  in deze nieuwe fase van de Covid-19 pandemie, uw consultaties progressief weer zouden kunnen worden georganiseerd en terug opgestart. 

Wij blijven U ten zeerste aanbevelen dat U de aanbevelingen uitgaande van onze gezondheids-overheden en uw ziekenhuizen rigoureus zouden opvolgen. 

Veel moed!

 Met collegiale groeten,

Prof. Th. Somers

Voorzitter Koninklijke Belgische Vereniging NKO-HHH

Dr. Frans Indesteege

Voorzitter Belgische Beroepsvereniging NKO-HHH

Prof. JB. Watelet

Afgevaardigde-bestuurder Koninklijke Belgische Vereniging NKO-HHH

Bijlage: B-ORL CoVid-19 precautions 28-04-20

 


UPDATE 17-4-2020

Geachte Collegae,

 De COVID-pandemie, en de schokgolf welke deze in de wereld veroorzaakt heeft, heeft ons land inmiddels zeer zwaar getroffen. Vooral de oudere, zwakkere bevolking heeft het zwaar te verduren enerzijds door persoonlijke aantasting van hun gezondheid, doch ook door de vrees voor een eventuele besmetting en niet in het minst ook door de isolatie en de eenzaamheid, thuis of in de rusthuizen. Waarschijnlijk hebben jullie allemaal familieleden, vrienden of kennissen die door de ziekte werden getroffen. Onze gedachten gaan nu voornamelijk naar hen uit.

 Dank zij de regeringsmaatregelen en het volledig toespitsen van de humane en financiële middelen van onze gezondheidszorg op de huidige crisis, is deze crisis binnen de ziekenhuizen handelbaar gebleven. Dit laatste is niet in het minst te danken aan de inzet van onze (voornamelijk jonge) collega's intensivisten, internisten, anesthesisten en alle verpleegkundigen. Dit heeft er ook toe bijgedragen dat wij als NKO-artsen minder ingezet geweest zijn dan wij oorspronkelijk hadden kunnen verwachten.

Hoewel de crisis niet voorbij is en er elke dag nog slachtoffers te betreuren vallen, zullen wij ons stilaan moeten toespitsen op het reorganiseren van onze praktijk en het heropstarten van onze klinische en chirurgische activiteiten. De economische gevolgen zijn zwaar maar zullen door hervatten van meer "normale" werkactiviteiten hopelijk snel kunnen worden opgelost.

De onaanvaardbare schaarste in beschermingsmaterialen  zal hopelijk de komende dagen snel opgelost geraken zodat wij persoonlijk beter beschermd kunnen zijn. De toevoer van meer diagnostische tests zou ons ook moeten toelaten beter geïnformeerd te zijn over onze eigen immuniteit en die van onze patiënten om zodoende sneller  uit deze onveilige situatie te geraken. 

Wij danken U voor het blijven toesturen van informatie aangaande de vele aspecten van deze ziekte. Onze bijzondere dank gaat ook uit naar dr. Rudi Kuhweide die door zijn onaflatend werk en efficiëntie, vorm heeft gegeven aan de hierbij gevoegde newsletter. 

Wij wensen U een goede gezondheid, veel sterkte en geduld in deze moeilijke tijden,

 

Met collegiale groeten,

 

Prof. Thomas Somers

Voorzitter KBVNKO-HHH

Prof. J.B. Watelet

Afgevaardigde bestuurder KBVNKO-HHH

 

Bijlage: B-ORL CoVid-19 precautions 17-04-20

 


Geachte Collega,

De crisis die we rond COVID-19 meemaken brengt een toevloed mee aan zowel publieke als wetenschappelijke duidingen en bijdragen uit de hoek van onze collega’s huisartsen, spoedartsen, intensivisten en andere die van nabij betrokken zijn bij de pandemie.

Anderzijds laten sommige leden enkele van hun waarnemingen en bedenkingen kennen rond de ORL-aanpak van COVID-19 positieve patiënten. De Raad van Bestuur van de Koninlijke Belgische Vereniging ORL (B-ORL) wenst hen te bedanken voor hun persoonlijke inzet en hun professionnalisme.

Het lijkt ons nuttig deze informatie te bundelen en te verspreiden onder onze leden, want ze houdt nieuwigheden in met betrekking tot diagnostische en therapeutische aanpak. Dit kan zijn belang hebben voor de kwaliteit van onze zorgen en de bepaling van een aantal voorzorgsmaatregelen in onze ORL-praktijk.

Daarom wenst B-ORL u op regelmatige basis een newsletter en update op onze website (https://orl-nko.be/) toe te sturen, die van nut zou kunnen zijn voor onze leden.

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN

1°/ De meegedeelde waarnemingen en publicaties vervangen geenszins de instructies zoals die worden gegeven door de gezondheidsauthoriteiten of ziekenhuisdirecties. Het strikt naleven ervan blijft de beste waarborg van de zorgkwaliteit naar onze patiënten toe, zowel als onze eigen gezondheid. We moedigen alle ORL-artsen aan regelmatig de evolutie van de toestand na te gaan, zowel als de toepassing van nieuwe veiligheidsmaatregelen. Anderzijds informeren de beroeps- en andere artsenbelangenverenigingen regelmatig over de regeringsmaatregelingen om de sociale en economische dimensie van ons beroep te ondersteunen.

2°/ Het spreekt voor zich dat een deel van die informatie later nog wetenschappelijk dient te worden bevestigd maar vermits ze reeds getoest werd bij verscheidene wetenschappelijke equipes, menen we dat ze verdient te worden rondgestuurd.

3°/ Deze newsletter heeft niet de bedoeling volledig te zijn en evenmin de wetenschappelijke stand van zaken op definitieve wijze vast te leggen. De tijd zal leren wat er van de aanpak juist was. Helaas heeft de huidige onzekerheid in de gezondheidszorg zijn weerslag op wetenschappelijke feiten.

4°/ Deze mededeling vanuit B-ORL wil geen polemiek starten. Eens de crisis naar zijn einde gaat, zal het de taak zijn van onze vereniging deze informatie op kritische wijze door te nemen in het licht van de resultaten. Deze newsletter zal dus niet openstaan voor discussie tussen onze leden, maar onderwerp uitmaken van een brede gedachtenuitwisseling tijdens onze toekomstige bijeenkomsten.

5°/ De leden worden aangemoedigd ons informatie door te spelen die ze als belangwekkend beschouwen. Ze moeten er zich evenwel van bewust zijn dat de newsletter deze informatie pas zal opnemen na toetsing.

6°/ Het opstellen van de newsletter zal niet verwijzen naar de afzender van de weerhouden informatie, tenzij de betrokkenen eigenhandig en onfhankelijk een document hebben opgemaakt.

7°/ Tot slot zullen de documenten worden toegestuurd in de taal waarin ze werden gepubliceerd.

 

 
1. BASIS WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIE ROND COVID-19
 
2. INFORMATIE BETREFFENDE DE ADMINISTRATIEVE AANPAK VAN DE COVID-19 CRISIS

1/ Twee nieuwe codes (101990 en 101135) werden opgemaakt voor raadplegingen in tijden van de pandemie COVID-19. Het eerste nummer is voor triage COVID-19 en het tweede nummer voor voortgezette zorgen. Honoraria, ten belope van 20 euros, zijn voorzien voor elk van de twee nummers (uitsluitend via het derde betalende systeem). Neem het telefoonnummer van Uw patiënt op in het dossier.Als het een nieuwe patiënt betreft die nog niet in het systeem vervat is (die dus nog nooit gezien is geweest door de arts), dan moet de arts via een telefonisch gesprek het Rijksregisternummer (opgenomen op zijn identiteiskaart) vragen. Zijn ziekenfonds zal vervolgens aan het RIZIV  mogen factureren. Er is geen remgeld. In een privé consultatie stuurt de arts het attest naar het ziekenfonds en in het ziekenhuis codeert hij via centrale inning.


2/ Het elektronisch voorschrift van geneesmiddelen mag doorgestuurd worden naar de patiënt via mail, post, WhatsApp of sms.
Sommige apotheken nemen enkel de barcode aan (b.v. foto genomen via smartphone).

3/ Een vereenvoudigde procedure om uw personeel technisch werkloos te laten verklaren werd in voege gesteld (zelfs met terugwerkende kracht vanaf 16/3)
Zelfs indien  de werknemer een medisch attest overhandigd, kan de werkgever hem/haar toch technisch werkloos laten verklaren (in normale omstandigheden kan dit niet, maar in deze crisisperiode is dit nu wel toegelaten).


4/ Als uw personeel blijft werken, maken wij nog geen deel uit van de beroepsgroepen die de RSZ- betalingen (sociale zekerheid)  kunnen uitstellen.

5/  U mag in die omstandigheden aan uw bank vragen om de maandelijkse afbetaling te verminderen (en enkel rente te betalen): dit is een uiterst snelle procedure.

6/ Artsen en andere zelfstandigen in de  zorgsector die tijdens de coronacrisis beslist hebben om alleen nog dringende zorgen te verlenen en hun praktijk te sluiten voor niet-dringende medische activiteiten, kunnen genieten van een maandelijks vervangingsinkomen.

Voor de maanden maart en april kunnen zelfstandige artsen, alsook kinesisten, tandartsen of optiekers, genieten van het overbruggingsrecht voor zover ze hun niet-dringende activiteiten volledig stopzetten gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen per maand. Ze hebben dan recht op een maandelijks vervangingsinkomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast) en behouden ook hun rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.


7/ De artsen en paramedici die, na vrijwillige stopzetting van hun praktijk voor niet-dringende gevallen, moeilijkheden ondervinden bij de betaling van hun sociale bijdragen, kunnen vrijstelling of uitstel van hun sociale bijdragen vragen. Dat kan via een vereenvoudigd aanvraagformulier. Men moet wel weten dat deze bijdragen op een latere datum wel zullen gevraagd worden.

3. INFORMATIE IN VERBAND MET DAGELIJKSE NKO PRAKTIJK 
 
4. WETENSHAPPELIJKE INFORMATIE: NKO-AANDOENINGEN EN COVID-19
  • Anosmie en COVID-19:
  1. Identification of Viruses in Patients With Postviral Olfactory Dysfunction
  2. Alerte-anosmie-COVID-19
  3. Anosmia COVID-1921.09.13
  4. Olfactory and Gustatory Dysfunctions as a Clinical Presentation of Mild to Moderate forms of the Coronavirus Disease (COVID-19): A Multicenter European Study
 
We willen nogmaals bedanken alle leden die deze referenties naar ons hebben doorgestuurd.
We wensen jullie veel sterkte en moed in deze moeilijke tijden.
 
Prof Dr T Somers, voorzitter KBVNKO-HHC
Prof Dr JB Watelet, afgevaardigde-bestuurder KBVNKO-HHC